Kişisel Verilerin Korunması

Nacar Otomotiv Kuyumculuk Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. “Şirket” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na [KVKK veya “Kanun”] uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme metni “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirket tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanun uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Şirketin kurumsal internet adresinde yer alan formların doldurulması sureti ile elektronik ortamda veya yazılı ya da sözlü olarak toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, araçlar ile ilgili bilgi almak için internette doldurulan bilgilendirme formları süreçlerinin yönetilmesi, müşterilerimiz ile satış sözleşmesi sürecinin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, iş ve operasyonların sürdürülmesi, şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, showroom/işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle web sitesi, müşteri görüşmeleri, şirket iletişim formları dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve Showroom/işyerinde bulunan kapalı devre kamera sistemlerinden toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlarıyla, şirketin hissedarı/yetkilisiyle ve gerekli durumlarda resmi mercilerle, kamu kurumlarıyla ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;

  •  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •  Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
  •  Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •  Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  •  Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme,
  •  KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  •  Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  •  Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •  Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi başvuru formu vasıtası ile Şirket’e yöneltebilirsiniz. Ayrıca başvuru yolları ve başvuruya ilişkin daha detaylı bilgileri formda bulabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.